• e-csmbs
  • e-pension
 
 
ลงทะเบียนผู้ใช้ระบบ Register
การบริการด้านข้อมูล
ระบบบำเหน็จค้ำประกัน
สำหรับสถาบันการเงิน
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลร่วมจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
Download เอกสาร
ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
ระบบบำเหน็จบำนาญ/ระบบบำเหน็จค้ำประกัน
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
 
     
   
 
User Name
 
Password
 
 
เปลี่ยนรหัสผ่าน
 
     
     
  /app5  
     
 
 
 
 
- เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย(Network) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ และจำเป็นต้องปิดการให้บริการระบบบำเหน็จ บำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล รวมทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ศทส. ขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วย
 
ระบบบำเหน็จบำนาญ
- นายทะเบียนส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดคู่มือการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ได้ที่เมนูช่วยเหลือในระบบ
e-pension
- ส่วนราชการผู้เบิกสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.2561 เป็นต้นไป
- ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญสำหรับส่วนราชการผู้ขอรับเรื่องจาก e-Filing ได้ที่เมนูช่วยเหลือในระบบ e-Pension
- หากพบปัญหาไม่สามารถบันทึกรายการในระบบฯ ได้
กรุณาตั้งค่า internet explorer (IE) ได้โดยดูขั้นตอนที่เมนูช่วยเหลือ หัวข้อ แก้ไขปัญหา IE ขึ้นหน้าจอระบบงานเดิม
ขออภัยในความไม่สะดวก
 
ระบบบำเหน็จบำนาญ/ระบบบำเหน็จค้ำประกัน
- การขอหนังสือรับรองบำเหน็จค้ำประกันส่วนเพิ่มและบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค 0406.5/ว475 ลว. 24 พ.ย.58 สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.58 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
 
ระบบ E-Filing
- ผู้รับบำนาญสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินด้วยตนเองผ่านระบบ e-filing โดยลงทะเบียนได้
ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2559 เป็นต้นไป
 
ระบบบำเหน็จค้ำประกัน
- ผู้รับบำเหน็จรายเดือน สามารถยื่นขอรับรองหนังสือรับสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน ที่ส่วนราชการผู้เบิกของท่านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป