• e-csmbs
  • e-pension
 
 
ลงทะเบียนผู้ใช้ระบบ Register
การบริการด้านข้อมูล
ระบบบำเหน็จค้ำประกัน
สำหรับสถาบันการเงิน
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลร่วมจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
Download เอกสาร
ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
ระบบบำเหน็จบำนาญ/ระบบบำเหน็จค้ำประกัน
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
 
     
   
 
User Name
 
Password
 
 
เปลี่ยนรหัสผ่าน
 
     
     
  /app1  
     
 
 
 
 
ระบบบำเหน็จบำนาญ
- ส่วนราชการผู้เบิกสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2563ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
- หากพบปัญหาไม่สามารถบันทึกรายการในระบบฯ ได้
กรุณาตั้งค่า internet explorer (IE) ได้โดยดูขั้นตอนที่เมนูช่วยเหลือ หัวข้อ แก้ไขปัญหา IE ขึ้นหน้าจอระบบงานเดิม
ขออภัยในความไม่สะดวก
 
 
ระบบ E-Filing
- ผู้รับบำนาญสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินด้วยตนเองผ่านระบบ e-filing โดยลงทะเบียนได้
ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2559 เป็นต้นไป