เข้าสู่ระบบ
- เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย(Network) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการ และจำเป็นต้องปิดการให้บริการระบบบำเหน็จ บำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาลรวมทั้งเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งใน วันจันทร์ที่ 16
กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ศทส. ขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วย
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
  ของตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่าน ระบบ e-Filing โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ที่นี่
- ผู้รับเงินบำเหน็จบำนาญสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.2561 เป็นต้นไป
- ผู้รับบำนาญสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินด้วยตนเองผ่านระบบ E-Filing
  โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป
- ระบบแสดงผลได้ดีบนเว็บเบราเซอร์ Chrome สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Download Chrome
- สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบงาน ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ที่นี่