เข้าสู่ระบบ
- กรมบัญชีกลางจะดำเนินการทดสอบแผนกู้คืนระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล ในภาวะฉุกเฉิน
จึงจำเป็นต้องปิดการให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 20.00 น. และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง
ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไปขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
  ของตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่าน ระบบ e-Filing โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ที่นี่
- ผู้รับเงินบำเหน็จบำนาญสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.2561 เป็นต้นไป
- ผู้รับบำนาญสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินด้วยตนเองผ่านระบบ E-Filing
  โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป
- ระบบแสดงผลได้ดีบนเว็บเบราเซอร์ Chrome สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Download Chrome
- สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบงาน ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ที่นี่