• e-csmbs
  • e-pension
 
 
ลงทะเบียนผู้ใช้ระบบ Register
การบริการด้านข้อมูล
ระบบบำเหน็จค้ำประกัน
สำหรับสถาบันการเงิน
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลร่วมจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
Download เอกสาร
 
 
ระบบบำเหน็จบำนาญ/ระบบบำเหน็จค้ำประกัน
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
 
     
   
 
User Name
 
Password
 
 
เปลี่ยนรหัสผ่าน
 
     
     
  /app2  
     
 
 
 
 


ระบบ UNDO
- สมาชิก กบข. ที่ประสงค์จะ Undo ให้ยื่น Undo จนได้ใบรับรองสิทธิ์(แบบ ข.3)ก่อน จึงไปยื่นขอบำนาญ
ตาม พรบ.2494
- สำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัดและส่วนราชการ สามารถดาวโหลดคู่มือและไฟล์ powerpoint ได้ในระบบ
e-pension โดยคลิกที่ปุ่ม "ช่วยเหลือ" -> หัวข้อ "คู่มือการใช้ระบบ"

ระบบบำเหน็จบำนาญ
- ส่วนราชการสามารถบันทึกบำนาญ กบข.(เรื่องเพิ่ม) ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 ก.พ. - 31 มี.ค. 58

- ส่วนราชการสามารถพิมพ์หนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตั้งแต่ วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

- ตั้งแต่ วันที่ 13 ธ.ค. 57 - 30 ก.ย. 58 งดบันทึกลงทะเบียนรับ เรื่องเพิ่มบำนาญสมาชิก กบข.(11)

ระบบบำเหน็จค้ำประกัน
ผู้รับบำเหน็จรายเดือน สามารถยื่นขอรับรองหนังสือรับสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน ที่ส่วนราชการผู้เบิกของท่านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ ธ.กรุงไทย ธ.ก.ส. ธ.กรุงเทพฯ ธ.ออมสิน และ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย


โปรดทราบ
: หากพบปัญหาไม่สามารถบันทึกรายการในระบบฯ ได้
กรุณาตั้งค่า internet explorer (IE) ได้โดยดูขั้นตอนที่เมนูช่วยเหลือ หัวข้อ แก้ไขปัญหา IE ขึ้นหน้าจอระบบงานเดิม
ขออภัยในความไม่สะดวก

--- News ---
       ระบบบำเหน็จบำนาญ

       ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2557 สามารถยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้แล้ว ที่ส่วนราชการต้นสังกัด ตั่งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         เพื่อมิให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2557 ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ได้รับเงินต่อเนื่องหลังจากที่เกษียณอายุ รวมทั้งเกิดผลเสียต่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การไม่สามารถใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องได้ เป็นต้น จึงขอให้

         ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2557

          1. ไปยื่นเรืองขอรับบำเหน็จบำนาญที่ส่วนราชการของท่านได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          2. ติดตามให้ส่วนราชการของท่านส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลาง หรือ สำนักงานคลังเขต ภายใน เดือนกรกฎาคม 2557
          3. เมื่อท่านได้รับหนังสือสั่งจ่ายแล้วให้แจ้งส่วนราชการผู้เบิกบำนาญของท่านทำคำขอเบิกภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด
          4. กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านภายในเดือนตุลาคม 2557
          5. ถ้าส่วนราชการต้นสังกัดยื่นเรื่องให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังเขตหลังเดือนกรกฎาคม 2557 ท่านอาจได้รับเงินล่าช้า

         --------------------------------------------

         ผู้ยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญแล้วระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ e-mail เพื่อขอรับข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับข่าวสารดังกล่าว

         ด้วยขณะนี้ เลขประจำตัวผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย บางส่วนราชการ ยังเป็นเลข 10 หลัก เนื่องจากมิได้แจ้งเลข 13 หลัก ที่กรมสรรพากรแจ้งเปลี่ยนให้กรมบัญชีกลางเปลี่ยนแปลงในระบบบำเหน็จบำนาญและอยู่ระหว่างประสานกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ของส่วนราชการในระบบบำเหน็จบำนาญ

         ดังนั้น หากผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ประสงค์ต้องการทราบเลขประจำตัวผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เลข 13 หลัก สามารถสืบค้นได้ที่เว๊บไซด์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th>บริการข้อมูล>บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

       กรมบัญชีกลางเปิดใช้งานระบบการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบำเหน้จบำนาญ (e-Pension) ให้กับ สรจ. สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป

        ส่วนราชการสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญพร้อมการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข.ของสมาชิก กบข.ผ่านระบบ e-pension
       ได้ ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.2555 เป็นต้นไป
       โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้
          1. การยื่นเรื่องขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญพร้อมการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข.ของสมาชิก บกข.
          2. การบันทึกการสอบสวนทางวินัย/อาญา และการทำสัญญาค้ำประกันการขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ
          3. การบันทึกสถานะการบังคับคดี (อายัดเบี้ยหวัดบำนาญ)

       กรมบัญชีกลาง เปิดให้ส่วนราชการสามารถยื่นขอรับเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้างผ่านระบบบำเหน็จบำนาญได้ตั้งแต่บัดนีเป็นต้นไป

       ผู้รับบำนาญและส่วนราชการสามารถตรวจสอบ ส่วนราชการผู้ขอ-ผู้เบิก
       และนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ ของผู้รับบำนาญ ได้ที่ "การบริการด้านข้อมูล

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ 02-1277000 ต่อเบอร์ 4102 , 4914-6

       รายชื่อธนาคารที่เข้าร่วมโครงการระบบบำเหน็จค้ำประกัน
   -    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   -    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   -    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   -    ธนาคารทหารไทย จำกัด ( มหาชน )
   -    ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด ( มหาชน )
   -    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   -    ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
   -    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
   -    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
   -    ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อย จำกัด ( มหาชน )
   -    ธนาคารออมสิน
   -    ธนาคารอาคารสงเคราะห์
   -    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย